anunt concurs as medical comunitar oct 2016

            Candidaţii trebuie să îndeplinaescă condiţiile generale prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

-        cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

-        cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;

-        vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

-        capacitate deplină de exerciţiu

-        stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;

-        îndeplinirea condiţiilor de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

-        să nu fi fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

     Condiţii specifice pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de asistent medical comunitar:

-        studii: şcoală sanitară postliceală absolvită cu diplomă, specialitatea medicină generală

-        membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

-        nu se solicită vechime

 

  Concursul se va desfășura după următorul calendar:

-        26.09.2016 – data limită pentru depunerea dosarelor

-        27.09.2016 – selecția dosarelor de concurs și afișarea rezultatelor selecției dosarelor

-        06.10.2016 – proba scrisă

-        12.10.2016 – interviu

              Dosarele de concurs se depun până la data de 26.09.2016 la Compartimentul resurse umane, salarizare din cadrul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială din Botoşani, str.Săvenilor nr.12.

 

              Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 06.10.2016, ora 1000, la sediul Centrului social de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc social din Botoşani, str.Parcul Tineretului nr.4.

    

     Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

-     cerere de înscriere la concurs adresată directorului executiv al Serviciului Public Local de Asistenţă Socială;

-     act de identitate – copie;

-     diploma sau adeverinţa de absolvire a studiilor – copie;

-     carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi vechimea în domeniu – copie;

-     cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pe care candidează;

-     adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţi sanitate abilitate şi care trebuie să conţină, în clar, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard  stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;

-     curriculum vitae.

   

                Referitor la cazierul judiciar: candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

  

      Copiile de pe acte se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.    

 

      Relaţii suplimentare se pot obiţne la Compartimentul resurse umane, salarizare din cadrul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Botoşani, str.Săvenilor nr.12, tel.0231583230.

 

 

Documente atasate