anunt concurs functii publice - iunie 2017

Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Botoşani organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:

·         consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment resurse umane-salarizare – 1 post

·         referent, clasa III, grad profesional debutant - Serviciul beneficii de asistență socială -  Compartiment beneficii pentru sustinerea copilului si a familiei – 1 post

·         consilier, clasa I, grad profesional asistent – Directia economica – Compartiment financiar-contabilitate-administrativ – 1 post

 

   Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

-           cetățenie română și domiciliul în România;

-           cunoaște limba română, scris și vorbit;

-           are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

-           are capacitate deplină de exercițiu;

-           are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

-           îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică;

-           îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;

-           nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

-           nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

-           nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

Condiții specifice pentru înscrierea la concurs:

-pentru postul consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului resurse umane-salarizare - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor sociale sau administrative.

-Pentru postul referent, clasa III, grad profesional debutant in cadrul Serviciului beneficii de asistență socială -  Compartiment beneficii pentru sustinerea copilului si a familiei – studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat

-Pentru postul consilier, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Directiei economice – Compartiment financiar-contabilitate-administrativ - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice și o vechime în specialitatea studiilor absolvite de minim 1 an.

        

             Probele de concurs:

-        proba scrisă: 19.06.2017, ora 1100, la sediul Centrului social de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc social din Botoşani, str.Parcul Tineretului nr.4;

-        interviu: 23.06.2017

 

             Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv în perioada 17.05 – 06.06.2017, la sediul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Botoşani, str.Săvenilor nr.12, Compartiment resurse umane, salarizare.

                     

            Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

-        formular de înscriere (se pune la dispoziția candidaților prin secretarul comisiei de concurs - Compartimentul resurse umane, salarizare din cadrul Serviciului Public Local de asistență Socială Botoșani);

-        act de identitate – copie;

-        diploma de studii și alte acte care atestă efectuarea unor specializări – copii;

-        cazierul judiciar;

-        adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate care trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice;

-        declarația pe propria răspundere sau adeverință care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

 

             Copiile de pe actele cuprinse în dosarul de concurs se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate.

 

             Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon nr.0231583230 – int.14, 0786716499 – Compartiment resurse umane, salarizare din cadrul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Botoşani.