anunt concurs functii publice - mai 2016

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

-           cetățenie română și domiciliul în România;

-           cunoaște limba română, scris și vorbit;

-           are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

-           are capacitate deplină de exercițiu;

-           are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

-           îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică;

-           îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;

-           nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

-           nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

-           nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

    Condiții specifice pentru funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional principal:

-           studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor sociale sau administrative;

-           vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

 

Condiţii specifice pentru funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional debutant:

-          studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor  sociale  sau administrative.

 

           Probele de concurs:

-           proba scrisă: 25.05.2016, ora 1000, la sediul Centrului social de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc social din Botoşani, str.Parcul Tineretului nr.4;

-           interviu: 31.05.2016

 

          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv până la data de 16.05.2016, la sediul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Botoşani, str.Săvenilor nr.12, Compartiment resurse umane, salarizare.

 

              Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

-        formular de înscriere (se pune la dispoziția candidaților prin secretarul comisiei de concurs - Compartimentului resurse umane, salarizare din cadrul Serviciului Public Local de asistență Socială Botoșani);

-        act de identitate – copie;

-        diploma de studii și alte acte care atestă efectuarea unor specializări – copii;

-        carnet de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice – copii;

-        cazierul judiciar;

-        adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate care trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice;

-        declarația pe propria răspundere sau adeverință care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

 

                 Copiile de pe actele cuprinse în dosarul de concurs se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate.

        

                 Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon nr.0231583230 – Compartiment resurse umane, salarizare din cadrul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Botoşani.

Documente atasate