Beneficii sociale
Stimulentul educational (tichete de grădiniță) conform Legii 248/2015
În scopul stimulării participării în învățământul preșcolar a copiilor din familii defavorizate și al creșterii accesului la educație al acestora, se instituie stimulentul educațional , sub formă de tichete sociale .
Ajutoare de incălzire a locuintei conform OUG nr.70/2011
Prezenta ordonanță de urgență are ca scop reglementarea acordării unor măsuri de protecție socială a popuilației reprezentate de ajutoare lunare pentru acoperirea unei părți din cheltuielile aferente încălzirii lociunței în perioada sezonului rece.
Alocatia de stat pentru copii potrivit Legii nr.61/1993
Se instiuie alocația de stat pentru copii ca formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, fără discriminare. Beneficiază de alocație de stat pentru copii, toți copiii în vârstă de până la 18 ani. Alocația de stat pentru copii se acordă și tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, organizate în condițiile legii , până la terminarea acestora.
Concediul și indemnizația pentru creșterea copiilor potrivit OUG nr.111/2010
Concediul și indemnizațiile lunare pentru creșterea copilului, prevăzute de OUG nr.111/2010, se acordă persoanelor îndreptățite, dacă acestea au realizat venituri supuse impozitului pe venit, timp de 12 luni în ultimele 24 luni anterioare datei nașterii copilului sau , după caz, anterior datei la care s-a realizat încredințarea în vederea adopției, s-a încuviințat adopția ori s-a instituit plasamentul sau tutela. De aceste drepturi beneficiază și persoanele care au realizat în perioada de referință avută în vedere venituri supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestora.
Alocatia pentru sustinere familiei potrivit Legii nr.277/2010
Alocaţia pentru susţinerea familiei se instituie ca formă de sprijin pentru familiile şi persoanele singure care au în creştere şi în îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, dacă acestea realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 530 lei.
Ajutoare de urgență
Ajutoarele de urgenţă se acordă familiilor sau persoanelor care se afla în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, înhumarea persoanelor fără susţinători legali, precum si a altor situaţii deosebite stabilite prin lege.
Venit minim garantat potrivit Legii nr.416/2001
Ajutoarele sociale se acordă persoanelor sau familiilor aflate în dificultate şi ale căror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime de viaţă, evaluate prin ancheta socială, precum şi prin alte instrumente specifice.